Yuriy Kyrzov
IMG_4750.jpg

WOO PUBLICATION

Art Direction. Layout + Typography. Project Management.

YK_portfolio_woobanner_Shift_v1-01.jpg
YK_portfolio_woo10_V1.jpg
YK_portfolio_WOO7_V1.jpg
YK_portfolio_WOO4_V1.jpg
YK_portfolio_WOObanner2_newsurface_V1-02.jpg
YK_portfolio_WOO5_V1.jpg
YK_portfolio_WOO6_V1.jpg
YK_portfolio_WOO9_V1.jpg
YK_portfolio_WOO8_V1.jpg